چند روش موثر در تقویت حافظه

چند روش موثر در تقویت حافظه

۱- روش قطعه قطعه کردن مطالب(تقطیع) گنجایش حافظه کوتاه مدت بین ۵ تا ۹ قطعه است. پرواضح است که با افزایش اندازه قطعه ها می توان ظرفیت حافظه کوتاه مدت را افزایش داد. بطور مثال به خاطر سپردن شماره تلفن ۸ رقمی که آن را دو به دو یا سه به سه قطعه قطعه کرده ایم بسیار راحت تر از زمانی است که بخواهیم همه اعداد را با هم به ذهن بسپاریم. ۲- رمزگردانی تصویری…

بیشتر بخوانید