چند روش موثر در تقویت حافظه

۱- روش قطعه قطعه کردن مطالب(تقطیع)
گنجایش حافظه کوتاه مدت بین ۵ تا ۹ قطعه است. پرواضح است که با افزایش اندازه قطعه ها می توان ظرفیت حافظه کوتاه مدت را افزایش داد. بطور مثال به خاطر سپردن شماره تلفن ۸ رقمی که آن را دو به دو یا سه به سه قطعه قطعه کرده ایم بسیار راحت تر از زمانی است که بخواهیم همه اعداد را با هم به ذهن بسپاریم.
۲- رمزگردانی تصویری
یکی دیگر از روش های تقویت حافظه برقراری ارتباط معنادار بین اطلاعات است. بدین صورت که می توان اطلاعات را به صورت تصاویری در ذهن تبدیل کرد و یا آن را با اطلاعات قبلی مرتبط کرد.
۳- طبقه بندی
طبقه بندی کردن اطلاعات باعث بازیابی و یادآوری راحت تر آن ها می شود.
۴- تکرار و مرور ذهنی
اگر تکرار به طور صحیح صورت گیرد و با خودداری از تکرار بی فایده، هر بار، نکته جدیدی دریافت شود، این روش بسیار موثر خواهد بود. در غیر اینصورت تکرار فرد ماشینی شده و تاثیر مفیدی در تقویت حافظه نخواهد داشت.
۵- زمینه سازی
با زنده نگه داشتن محیطی که خاطره در آن شکل گرفته است می توان باعث یادآوری بهتر اطلاعات و خاطره ها شد.
۶-ژرف نگری معانی
تحقیقات نشان میدهد هرچه موضوعات عمیق تر مورد بررسی قرار بگیرند بهتر در حافظه باقی می مانند. برقراری رابطه معنادار بین مطالب می تواند در این خصوص بسیار مفید باشد.
۷- روش پس ختام
این روش یکی از موثرترین روش ها برای تقویت حافظه است که در مخفف پیش خوانی، سوال کردن، خواندن، تفکر، از حفظ کردن و مرور است. مخصوصا در مطالعه کتاب های درسی می توان از این روش بسیار بهره برد. در روش اول فرد در مورد آنچه خواهنده است از خود سوال می پرسد. بعد شروع به خواندن کتاب می کند. سپس در مورد آنچه خوانده است تفکر کرده و آن ها را حفظ می کند و در نهایت آنچه مطالعه کرده است مرور و تکرار می کند.
۸-جلوگیری از تداخل
بمنظور جلوگیری از بروز تداخل، که عامل مهمی در فراموشی است، باید فاصله زمانی در ذهن سپاری اطلاعات رعایت شود.
توجه داشته باشید که تداخل باعث کاهش یادگیری و یادآوری مطالب می شود.

ارسال دیدگاه